مجمع عمومی فوق العاه در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید .

بر اساس تصمیمات این مجمع افزایش سرمایه شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین از 

مبلغ 5000000000 میلیارد ریال به   13000000000 میلیارد ریال

در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.