کتاب های حوزه شرکت های دانش بنیان و نوآوری

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

راهنمای نوآوری باز و جمع سپاری: راهنمایی کارشناسی و مشاوره

ناشر : جهاد دانشگاهی تهران
قیمت کتاب : 190000 ريال
موضوعات کتاب
برنامه ریزی راهبردی
اینترنت
تحول سازمانی
رسانه های اجتماعی
جنبه های اقتصادی
نوآوری های پخش
نوآوری های جدید