طرح های سرمایه پذیر

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

طرح های سرمایه پذیر

دستگاه شتابدهنده خطی

تولید یک دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی درمان سرطان و فروش به وزارت بهداشت جهت نصب در یکی از مراکز
پرتودرمانی کشور
 ایران – اصفهان
 بهیار صنعت سپاهان
 تجهیزات پزشکی
پیش بینی سود                                          %18
روز باقی مانده                                            اتمام

سایت های مرتبط