عاملیت مالی ارگان های دولتی و خصوصی

مدیریت وجوه، کاهش بروکراسی، تسریع در اجرای برنامه ها، ارائه خدمات با کیفیت بالاتر، پیاده سازی مدل های متنوع حمایتی به دستگاه های اجرایی

ارگان های دولتی

شامل تمامی نهاد ها، موسسات و شرکت های دولتی می گردد که بودجه­ هایی در حوزه­ های فناوری و نوآوری در اختیار دارند.

ارگان های خصوصی و دانش بنیان

 شامل تمامی نهاد ها، موسسات و شرکت های خصوصی می گردد که بودجه­ هایی در حوزه­ های فناوری و نوآوری در اختیار دارند.

اشخاص حقوقی

 شامل تمامی اشخاص حقوقی می گردد که بودجه­ هایی در حوزه­ های فناوری و نوآوری دراختیار دارند و قصد سرمایه گذاری دارند