ارائه انواع تسهیلات

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

تسهیلات شرکت های فناور

ارائه انواع تسهیلات نمونه سازی، پیش تولید صنعتی، تولید صنعتی، لیزینگ، استصناع، سرمایه در گردش به شرکت های فناور

تسهیلات شرکت های دانش بنیان

ارائه تسهیلات نمونه سازی، پیش تولید صنعتی، تولید صنعتی، لیزینگ، سرمایه در گردش، استصناع به شرکت های دانش بنیان 

تسهیلات تبصره 16

ارائه تسهیلات نمونه سازی، پیش تولید صنعتی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش به شرکت های فناور، خلاق و نوآور 

تسهیلات تجاری سازی

ارائه تسهیلات قرضه الحسنه به شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی و فروش محصولات می باشد

تسهیلات پارک علم و فناوری قزوین

ارائه تسهیلات قرضه الحسنه به تمامی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری قزوین