توانمند سازی بلاعوض

آموزش، مشاوره، ارزیابی، اعتبارسنجی و به هم رسانی

آموزش

این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای تولید نمونه محصول صورت می گیرد

مشاوره

این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای تولید نمونه محصول صورت می گیرد

رتبه بندی، اعتبارسنجی

این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای تولید نمونه محصول صورت می گیرد

ارزیابی مالی

این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای تولید نمونه محصول صورت می گیرد

به هم رسانی

این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای تولید نمونه محصول صورت می گیرد