صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی توسعه با شخصیت حقوقی غیردولتی توأم با استقلال مالی فعالیت می کند. صندوق در تاریخ 1400/01/21 در دفتر موسسات غیرتجاری اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین

شرکت برنا گستران نیک پارسه

شرکت برنا گستران نیک پارسه به شناسه ملی 10861464941 دارنده 500,000 سهم با نام عادی به ارزش 5,000 میلیون ریال می باشد.

پارک علم و فناوری قزوین

پارک علم و فناوری قروین به شناسه ملی  14004120740  دارنده 1,350,000 سهم با نام عادی به ارزش 13,500 میلیون ریال می باشد.

شرکت هفت الماس

شرکت صنایع هفت الماس به شناسه ملی 10101717478 دارنده 1,700,000 سهم با نام عادی به ارزش 17,000 میلیون ریال می باشد.

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به شناسه ملی 14002895661 دارنده 250,000 سهم با نام عادی به ارزش 2,500 میلیون ریال می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین به شناسه ملی  14000267884 دارنده 850,000سهم با نام عادی به ارزش 8,500 میلیون ریال می باشد.

شرکت مشاوران نیک پندار

شرکت مشاوران نیک پندار شریف به شناسه ملی 14005055994 دارنده 350,000 سهم با نام عادی به ارزش 3,500 میلیون ریال می باشد.