سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان

هم سرمایه گذاری، تامین مالی، تاسیس شرکت های جسورانه

شرکت در تاسیس شرکت های جسورانه

شرکت‌های سرمایه‌گذار جسورانه نوعی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که در چارچوب قوانین و ضوابط کشور تاسیس می شوند و یک نهاد فناور تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر هستند

تامین مالی پروژه(مشارکت در درآمد)

در این ساختار نهادهای مشخصی به عنوان عامل سرمایه‌گذاری تعیین می شود عاملین سرمایه گذاری می توانند تمامی مراحل مربوط به پذیرش، ارزیابی، مذاکره و توافق با متقاضیان را انجام دهند

هم سرمایه گذاری در طرح هایی دانش بنیان

در این ساختار نهادهای مشخصی به عنوان عامل سرمایه‌گذاری تعیین می شود عاملین سرمایه گذاری می توانند تمامی مراحل مربوط به پذیرش، ارزیابی، مذاکره و توافق با متقاضیان را انجام دهند